Autogas, šta je to?

LPG/TNG?

LPG je internacionalna skraćenica od “Liquefied Petroleum Gas”.

TNG je naša skraćenica od “Tečni Naftni Gas”

TNG(LPG) se u narodu prosto naziva: gas ili butan.

Ovakav vid goriva je trenutno najekonomičniji za eksploataciju automobila, uz to je ekološki čisto, za razliku od benzina i dizela.

U našoj zemlji TNG takođe stiče sve veći broj pristalica, a tome doprinosi i sve veći broj autogasnih pumpi širom naše zemlje, kojih danas ima negde oko stotinu.

Investicija za ugradnju autogas uređaja u putnička vozila u proseku se isplaćuje za pređenih 5.000 do 6000 kilometara. Naša iskustva, kao ovlašćenog servisa za prodaju i ugradnju ovih uređaja, na našem uzorku u 2006. godini pokazuju da su ove procene tačne.

Ugradnja autogasnih uređaja podrazumeva:

 • dobro tehničko znanje,

 • kvalitet i poštovanje zakona i propisa.

Sama ugradnja u vozilo je u stvari adaptacija na opremi za doziranje benzina motoru. Obavlja se na karburatorskim i ubrizgavajućim SUS OTO motorima.

Najmanje promene u tom sistemu su kod karburatorskih motora i motora sa jednom električnom diznom (mono point) pošto se gas dozira u vazduh, tj. smeša nastaje na istom mestu gde se i u benzin dodaje u vazduh, tako da je usisna grana motora puna smeše goriva i vazduha.

Kod ostalih sistema (full injection) ubrizgavanja goriva, gde su dizne na kraju usisnog voda vazduha, odnosno gde se benzin ubrizgava u vazduh neposredno pre cilindra, promene i rizici su veći. Na tim motorima gas se meša sa vazduhom na početku usisne grane, a ponegde i odmah posle filtera za vazduh, tako da je ceo usisni vod ili samo usisna grana puna eksplozivne smeše.

Rizik takvog rada motora na gas je u činjenici da pojava povratnog plamena automatski stvara eksploziju i pritisak u celom usisnom vodu. Premda se povratni plamen retko dešava, može da ga prouzrokuje lutajuća varnica koja se pojavljuje zbog proboja na kablovima, loša zaptivenost usisnog ventila, siromašna smeša goriva ili vožnja sa skoro praznom bocom gasa. Da bi se ovi rizici umanjili, zajedno sa uređajem za doziranje gasa u motor se ugrađuju nepovratne klapne i sigurnosni ventili na usisnom sistemu. Međutim i pored toga u slučaju češće pojave povratne vatre, oštećenja su moguća.

Preventiva je da se pri ugradnji autogas uređaja kablovi, razvodna kapa i ruka zamene novim, a svećice zamene odgovarajućim, sa boljim karakteristikama za rad pomoću gasa. Pored toga, ventili moraju dobro da zaptivaju, a glava motora mora da bude sigurna.

Vozne karakteristike automobila (npr. snaga, ubrzanje) koji pokreće gas ostaju nepromenjene, a u nekim slučajevima mogu da budu i bolje zbog lošeg kvaliteta benzina. U prilog ovim uređajima ide i podatak da se vožnjom na gas produžava vek motora za30 – 50% i da je cena gasa svuda, pa i kod nas povoljnija od cene benzina.

Vozne osobine automobila na autogas?

Kod standardnih gasnih uređaja gubitak snage je do 10%. Neprofesionalnom instalacijom (ili ugradnjom nekvalitetnih komponenti) performanse automobila se značajno smanjuju.

Sa pravilno ugrađenim / kvalitetnim uređajem snaga je manja od 6 do 10% (ne oseti se u normalnoj vožnji).

Ako se ugradi kvalitetan uređaj najnovije generacije gubitak snage je od 2 do 4 %. Motor je tiši i pitomiji kad radi na autogas bez obzira na vrstu uređaja.

Potrošnja autogasa je nešto veća od potrošnje benzina i iznosi oko 10% više u odnosu na potrošnju benzina. Ako je motor (karburator, injection sistem) neispravan, potrošnja bude ista/manja u odnosu na benzin.

Sigurnost autogasnih uređaja?

Današnji uređaji su dovedeni do nivoa sigurnosti koji daleko nadmašuje bezinsku instalaciju na automobilu. Rezervoar je napravljen od kvalitetnog čeličnog lima debljine 3 do 4 mm. Rezervoari su atestirani na pritisak od 32 ili više bar-a, a sigurnosni ventil reaguje na 30 bar-a.

Zaštitni sistem čine:

Glavni ventil na rezervoaru iza kojeg su postavljena dva ventila koji sprečavaju protok gasa usled kidanja/pucanja cevi kroz koju se gas doprema do motora/sipa u rezervoar i sigurnosni ventil koji onemogućava punjenje rezervoara više od 80% nazivne zapremine. Ovo je potrebno da bi na ekstremnim visokim temperaturama gas imao prostora gde da se širi.

Isparivač onemogućava protok gasa kad je motor ugašen. Po propisima, punjenje rezervoara vrši se spolja tako da nema nikakve mogućnosti da se gas nađe unutar kabine.

Posebna konstrukcija zaštitne kutije ventila na rezervoaru omogućava izbacivanje svake količine gasa u atmosferu koja bi nastala eventualnim reagovanjem sigurnosnog ventila. Eksplozija autogasa je moguća samo u koncentraciji od 2 do 9 % u odnosu na zapreminu vazduha. To je na otvorenom prostoru, gde se automobil kreće prilično teško postići, tako da praktično nema opasnosti od eksplozije, što se ne bi moglo reći za savremene automobile koji imaju plastične rezervoare. Retko koji od automobila na benzinski pogon poseduje sigurnosne uređaje za prekid napajanja goriva u slučaju sudara.

Zahvaljujući svojim ekološkim, ekonomskim i bezbednosnim prednostima tečni naftni gas danas predstavlja jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Putevima sveta danas se kreće flota od oko 9 miliona vozila, koja koristi TNG kao pogonsko gorivo.

Sve prisutan problem aerozagađenja te uvođenje taksi u pojedinim zemljama koje se temelje na nivou emisije štetnih gasova, kao što je to već slučaj u Engleswkoj, obezbeđuju TNG-u sve veći primat i u odnosu na dizel gorivo, pre svega zbog dosta štetnih izduvnih gasova dizel goriva.

U Engleskoj trenutno na gas ide oko sto hiljada automobila. Treba posebno istaći da je vlada u ovoj zemlji refundira troškova u iznosu od 75%, onima koji su ugradili LPG uređaje u svoja vozila jer na taj način doprinose zaštiti zivotne sredine.

Prednosti vozila sa autogasom?

 • Duži radni vek motora oko 30% do 50%

 • Cena gasa je trenutno skoro duplo manja od benzina (zavisi od koliko je oktana benzin).

 • Sa autogasom neće doći do pojave detonacije koja je vrlo štetna za motor, jer ima oko 104 oktana

 • Vozila na autogas zadovoljavaju najstrožije standarde po pitanju izduvnih gasova.

 • Razliku u ceni goriva možete potrošiti na kvalitetno opremanje automobila.

VOZILA SA KARBURATOROM I SISTEMOM TNG

TNG u tečnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje boce TNG-om) i kreće se ka motoru kroz jednu cev na kojoj se nalazi gasni elektroventil koji omogućava prelaz gasa samo sa upaljenim motorom i prekidačem na poziciji gasa. U motorskom prostoru se nalazi isparivač gde TNG ulazi, trpi smanjenje pritiska i porast temperature koji ga prevodi u gasovito stanje. Od isparivača TNG stiže u mešač vazduh/gorivo koji se nalazi u usisnom kolektoru i obavlja funkciju doziranja smeše u optimalnoj meri u trenucima veće potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smeše gasa proporcionalno sa zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u raspoređivanju smeše.

Za vreme rada na gas elektroventil benzina prekida dovod benzina motoru, dok za vreme rada na benzin dotok TNG-a je prekinut elektroventilom TNG-a.

ISPARIVAČ

Uređaj koji radi na principu elektronskih impulsa – smanjuje pritisiak TNG-a i isparava ga u gasovito stanje omogućavajući pravilnu emisiju gasa na zahtev motora. Sadrži dve tačke za smanjenje TNG-a koje mu omogućavaju stabilnost na visokom i niskom pritisku. Prelaz TNG-a iz tečnog u gasovito agregatno stanje dolazi zbog pada pritiska putem trenutnog apsorbovanja toplote preuzete od elemenata isparivača ugrejanih od cirkulacije rashladne tečnosti motora. Smeša gasa potrebna za rad motora na minimumu je aktivirana preko kanala za gas glavne smeše zahvaljujući potpritisku uzrokovanim radom motora. Uključuje jedan elektronski uređaj za pokretanje sigurnosnog mehaničkog sistema koji interveniše zatvaranjem kanala za plin glavne smeše čak i kod slučajnog gašenja motora.

KOMUTATOR

Elektronski komandni uređaj čije glavne funkcije su:

 • selekcija gas/benzin sa 3 pozicije i pokazivačem goriva preko svetlećih dioda;

 • pokretanje na gas sa automatskim i trenutnim sistemom stvaranja smeše za pokretanje;

 • centralna pozicija komutatora zatvara istovremeno elektroventile gasa i benzina;

 • vizualizacija nivoa gasa u rezervoaru preko svetlećih dioda.

 • pokretanje na gas sa manualnim sistemom (prekidač) stvaranja smeše za pokretanje;

ELEKTROVENTIL TNG

Uređaj smešten izmedu rezervoara i isparivača koji prekida smešu TNG-a za vreme rada na benzin ili za vreme ugašenog motora. Opremljen je sa filterom u slučaju nečistoća u TNG-u.

ELEKTROVENTIL BENZINA

Uređaj koji je smešten između benzinske pumpe i karburatora koji prekida dovod benzina za vreme rada na gas. Opremljen je ručnim ventilom za otvaranje u slučaju oštećenja na električnom uređaju.

MEŠAČI VAZDUH/GORIVO

Mehanički uredaji koji iskorišćavaju efekat “Venturi”, garantuju tačnu smešu vazduh/gorivo u stacionirnnim ili dinamičkim uslovima. Svaki mešač je projektovan za pojedino vozilo da bi se optimizovao rad isparivača ili funkcionisanje da li na gas ili benzin.

VOZILA SA ELEKTRONSKIM UBRIZGAVANJEM I SISTEMOM TNG

TNG u tečnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje boce TNG-om) i usmerava se u motor putem jedne cevi na kojoj se nalazi elektroventil TNG koji omogućava prolaz gasa samo kad je motor upaljen i sa prekidačem pozicioniranim na gas.

U motorskom prostoru se nalazi isparivač gde TNG ulazi i trpi redukciju pritiska i porast temperature što ga prevodi u gasovito stanje, od redukto-ra TNG stiže u mešač vazduh/gorivo koji se nalazi na usisnoj grani i obavlja funkciju doziranja optimalne smeše u različitim režimima vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranjem smeše gasa proporcionalno zahtevima rada motora predstavljena je podpritiskom koji se stvara u raspoređivanju smeše.

Prekidač/indikator omogućava pokretanje uvek na benzin sa automatskim prelazom na gas putem aktiviranja elektroventila Start-Petrol i time omogućava selekciju goriva u željenom trenutku, te vizualizira količinu TNG-a u rezervoaru. Za vreme rada na gas elektronski emulator (ili kablovi za prekid rada ubrizgivača) prekida dovod benzina u motor, dok za vreme rada na benzin odvod smeše TNG-a u motor je prekinut elektroventilom TNG-a.

VOZILA SA ELEKTRONSKIM UBRIZGAVANJEM I SEKVENCIJALNIM SISTEMOM TNG

Ovo je po svojoj suštini sistem direktnog ubrizgavanja TNG u cilindre motora. Sistem se sastoji od ECU (Electronic Control Unit), atomajzera, velikog broja senzora i na kraju plinskih brizgaljki.

On koristi signale sa motora na kojem je ugrađen (broj obrtaja, temperatura, stanje izduvnih gasova, vreme ubrizgavanja i momenat ubrizgavanja za svaki cilindar posebno) i sopstvene parametre (temperatura, pritisak i količina TNG u rezervoaru). Sve ulazne parametre kalkuliše ECU u realnom vremenu i određuje količinu TNG koja će biti ubrizgana u svaki cilindar motora. Na taj način se postiže najoptimalnije moguće iskorišćenje snage motora u odnosu na potrošnju TNG.

S obzirom na svoje karakteristike ovo predstavlja revoluciju u oblasti konverzije motora za korišćenje TNG-a i jedino moguće rešenje za savremene motore koji imaju sve više plastičnih delova. Ovo zbog toga što ugradnjom starijih sistema i neizbežnom pojavom povratnog plamena, plastični delovi pucaju a motori trpe teške havarije.

Osnovne prednosti ovog uređaja nad ostalima su:

 • maksimalno iskorišćenje TNG

 • održanje performansi motora u odnosu na benzin

 • visoka rezistentnost sistema na povratni plamen i zbog toga jedino ovaj sistem

 • besprekorno funkcioniše na motorima poslednje generacije

 • male dimenzije svih kompononenti sistema

 • izuzetno visoka pouzdanost u radu

 • prilagodljivost svim motorima, te mogućnost programiranja i dijagnostike putem računara

 • potpuna automatizovanost sistema

]]>